Terug naar overzicht

Privacyovereenkomst

De privacyovereenkomst werd het laatst gewijzigd op 01/08/2022


PRIVACY

De deelnemende vzw’s (1) verwerken een aantal persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar activiteiten. Zij zijn zich hiervan bewust en hechten veel belang aan het respect voor jouw privacy. De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder.  

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens. Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten je omtrent de verwerking van je persoonsgegevens beschikt.

We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

  De vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van al je persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens.

  Je kan de adresgegevens, e-mailgegevens en ondernemingsgegevens van de vzw terugvinden onderaan onze privacy-verklaring.

  Je kan ons contacteren via brief naar bovenstaande adres of e-mailadres.

 2. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?

  De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn afkomstig van een aantal verschillende categorieën van betrokkenen.

  • Leden: Dit zijn alle personen die aangesloten zijn bij of klant zijn van de vzw.

  • Medewerkers: zowel interne als  externe , vrijwillige medewerkers …

  • Zorgverleners: artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen …

  • Leveranciers en dienstverstrekkers

  • Derden: Dit zijn alle personen die niet onder één van bovenstaande categorieën kunnen ingedeeld worden, maar die toch in contact komen met een vzw en waar bijgevolg persoonsgegevens van kunnen verwerkt worden (vb. sollicitanten).

 3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

  In functie van de diensten waarop je beroep doet kan de vzw een aantal persoonsgegevens verwerken:

  • Identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer …;

  • Gevoelige persoonsgegevens: Gezondheids- en medische gegevens, genetische gegevens …

  • Financiële en administratieve gegevens: loon gegevens, bankrekeningnummer …

  • Beroepsgegevens

  • Fysieke gegevens

  • Psychische gegevens

  • Afbeeldingen

  • Karakteristieke gegevens: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat …

  • Afbeelding: foto’s, camerabeelden …

  • Sociale gegevens: de gegevens die voortvloeien uit de kruispuntbank sociale zekerheid zoals o.a. historiek werkloosheid, derdebetalersattesten …

  • Digitale persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres …

  • Andere gegevens: Dit zijn gegevens die tevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten of opgelegd werden door de wet (vb. gerechtelijke gegevens).

  Alle persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, werden ons ofwel door één van onze partnerorganisaties of door jou zelf verstrekt. Dit kan zowel via direct contact met onze diensten als via onze digitale kanalen, bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier, gebruik website (cookies) …

 4. Waarom worden de persoonsgegevens verwerkt?

  Je persoonsgegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt, welke afhangen van de diensten waarop je beroep doet en/of je hoedanigheid (lid, medewerker, zorgverstrekker, bezoeker …) waarin je met ons in contact komt.

  1. Wettelijke verplichtingen

   Wanneer je je aansluit bij één of meerdere van de deelnemende vzw’s, zullen een aantal gegevens noodzakelijk zijn voor de creatie van het lidmaatschap. Dit zijn o.a. alle gegevens die nodig zijn voor:

   • Het voldoen aan facturatieverplichtingen, zoals adres- contactgegevens;

   • Het voldoen aan subsidieverplichtingen, zoals naam en rijksregisternummer;

   • Het opmaken van fiscale attesten;

   • Het toegang verlenen tot de KSZ of andere overheidsplatformen;

   • …

  2. Contractuele verplichtingen

   Indien je lid wil worden van of beroep wil doen op één of meerdere van de deelnemende vzw’s, zullen een aantal van je gegevens nodig zijn om dit lidmaatschap af te sluiten of om deze diensten efficiënt te laten verlopen.

   Om deze overeenkomsten te kunnen sluiten, moet de vzw daarom onder andere deze gegevens verwerken:

   • Naam en contactgegevens van nieuwe leden;

   • Contactgegevens voor deelnemers aan activiteiten;

   • Medische gegevens in het kader van reizen voor hulp- en zorgbehoevenden;

   • Eetgewoontes of allergieën voor kinderopvang, reizen of activiteiten;

   • Lidmaatschap van een van Solidaris om eventuele kortingen te voorzien;

   • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummer, wanneer facturen worden betaald of wanneer voor hulp bij inkopen wordt gekozen;

   • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en geboortedatum, voor inschrijvingen bij activiteiten zoals reizen, wedstrijden, sportevenementen;

   • Speciale voorzieningen in het kader van een beperking;

   • Contactgegevens van contacten in geval van nood of familieleden;

   • Gegevens over je loopbaan of opleiding wanneer je cursussen volgt;

   • …

   Niet al deze gegevens worden in elke overeenkomst opgevraagd. Deze opsomming dient enkel om je een beeld te geven van wat kan opgevraagd worden.

   Als de vzw deze gegevens niet verwerkt, en deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, kan deze overeenkomst, hetzij lidmaatschap, hetzij dienstverlening, niet worden afgesloten. Het blijft nog steeds jouw beslissing om al dan niet je gegevens te verstrekken, maar de vzw kan niet worden verplicht om met onvolledige gegevens aan jouw behoeften te voldoen.

  3. Gerechtvaardigd belang

   De vzw heeft als rechtspersoon enkele belangen die zij moet behartigen, niet alleen om de werking binnen de vzw vlot te laten verlopen, maar ook om jouw dienstverlening of lidmaatschap zo aangenaam en vlot mogelijk te maken, om in te spelen op jouw huidige en toekomstige behoeften en om te leren uit de ervaringen die de vzw opdoet.

   Onder het gerechtvaardigd belang hoort ook het versturen van nieuwsbrieven. De vzw waarbij je lid bent of waar je dienst op doet, wil haar leden op de hoogte houden van nieuws, ontwikkelingen en activiteiten van de vzw. Vandaar dat jouw gegevens gebruikt kunnen worden voor het versturen van nieuwsbrieven, weliswaar met een afweging tussen het belang van de vzw en jouw belang om niet overspoeld te worden nieuwsbrieven.

   Om beide bovenstaande redenen verwerkt de vzw onder andere:

   • Jouw e-mailgegevens;

   • Jouw adresgegevens, wanneer je aangeeft dat e-mail geen optie is.

  4. Toestemming

   Voor sommige gegevens en sommige verwerkingen zullen de deelnemende vzw’s jouw toestemming moeten vragen. Wij garanderen dat je jouw toestemming vrij, expliciet en geïnformeerd zal kunnen geven. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken, wat je kunt doen per post of per mail naar onze functionaris voor gegevensbescherming via privacyvzw@solidaris.be.

   Momenteel vraagt geen van de deelnemende vzw’s gegevens op die niet wettelijk verplicht zijn, of die niet nodig zijn voor het sluiten van een overeenkomst of die niet in het gerechtvaardigd belang zijn van één of meerdere van de deelnemende vzw’s en waarbij jij weinig nadeel ondervindt. Mocht dit veranderen, zal je steeds voldoende geïnformeerd worden voor je een beslissing maakt.

  5. Ondersteunende activiteiten van de vzw

   De verwerking van je persoonsgegevens is ook mogelijk wanneer de vzw haar  ondersteunende activiteiten uitoefent. Dit zijn o.a.:

   • Wanneer een audit plaatsvindt die een verbetering van de kwaliteit van onze diensten beoogt;

   • Voor het opvolgen van klachten of vragen;

   • Voor het analyseren van klachten of vragen op jaarbasis;

   • In het kader van studies om de leden, cliënten of klanten betere diensten aan te bieden

   • …

 5. Verstrekking aan derden

  Het is mogelijk dat je gegevens door de vzw worden doorgegeven aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht is. Dit kan onder andere zijn aan:

  Autoriteiten:

  • Openbaar ministerie (parketten en arbeidsauditoraten) en rechtbanken in geval van geschillen;

  • De organen van de sociale zekerheid (RIZIV, FEDRIS, KSZ, …) voor de uitoefening van hun wettelijke taken;

  • De controledienst van belastingen in het kader van de uitoefening van hun wettelijke taken voor wat betreft fiscale attesten;

  • Overheidsplatformen in geval van subsidieaanvragen;

  • …

  Onze partnerorganisaties:

  • Solidaris

  • De andere socio-culturele organisaties behorend of verbonden met Solidaris.

  • …

  Deze onderlinge uitwisseling wordt steeds geregeld door een verwerkersovereenkomst, zodat je gegevens zo veilig mogelijk blijven.

  In sommige gevallen werken wij samen met externe partners om uitvoering te geven aan bepaalde diensten die de vzw aanbiedt. Wanneer je beroep wenst te doen op deze diensten, zullen de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen uitvoeren worden doorgegeven aan deze partners. Wanneer wij deze gegevens doorgeven, garanderen we in de overeenkomsten met deze partners dat je gegevens door de partners alleen voor de hiervoor genoemde doelen mogen gebruikt worden..

  Deze uitwisseling gebeurt principieel ook enkel indien jij ook lid bent van andere organisaties. Je gegevens worden niet gedeeld met organisaties waar je geen lid van bent.

  Externe partijen:

  • Onze advocaten en gerechtsdeurwaarders in geval van geschillen

  • De externe audits

  • IT-dienstverleners

  • …

  We zijn ertoe gehouden om een verwerker te selecteren die de privacywetgeving respecteert en de passende organisatorische en technische maatregelen neemt die een correcte verwerking van persoonsgegevens waarborgen. Deze verwerkers worden daarom gekozen op basis van een voorafgaande vragenlijst en een verklaring op eer. Met elke verwerker wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals wettelijk verplicht is.

 6. Verstrekking buiten de EU

  Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de EU, maar enkel in het geval dat:

  • Indien je dit in het kader van een overeenkomst vraagt;

  • Noodzakelijk is voor uw vitale belangen;

  • Je hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend.

 7. Bewaring

  Je gegevens worden niet eindeloos bewaard. Afhankelijk van welk type gegevens en of er al dan niet wettelijk verplichte termijnen op staan, kunnen je gegevens 2 à 20 jaar bewaard worden. Zo zullen onder andere:

  - Je contactgegevens 1 jaar na het stopzetten van je lidmaatschap of na het eind van de dienstverlening verwijderd worden bij onze dienst marketing, zodat je geen marketing meer ontvangt;

  - De facturen die naar jou zijn verzonden 7 jaar worden bewaard na verzending, ingevolge wettelijk bepaalde bewaartermijnen;

  - Je medische gegevens 20 jaar na het laatste contact bewaard worden, zodat er opvolging kan gebeuren aan de hand van deze gegevens;

  - ...

 8. Beveiliging

  De vzw zorgt voor de waarborging van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Alle gepaste technische maatregelen worden getroffen om voorvallen zoals aantasting, verlies, vernietiging, ontoegankelijkheid of openbaarmaking te voorkomen.

  Indien er toch een gegevenslek zou ontstaan, zullen wij onze verantwoordelijkheid opnemen om dit zo snel mogelijk op te lossen en te registreren. In geval van ernstige gegevenslekken zal de toezichthoudende autoriteit op de hoogte gebracht worden, alsook de personen wiens gegevens het voorval betreft indien dit lek een ernstig gevaar voor deze laatsten zou kunnen uitmaken.

 9. Intern toezicht op de verwerking

  De vzw waakt er over dat bij de verwerking van je persoonsgegevens steeds de vertrouwelijkheid en integriteit gewaarborgd wordt. Je gegevens zullen enkel verwerkt worden door de daarvoor bevoegde medewerkers of dienstverleners van de vzw en haar partnerorganisaties. Zij zijn allemaal gehouden tot professionele vertrouwelijkheid of het beroepsgeheim.

  Deze persoon houdt voor de deelnemende vzw’s toezicht op alle aspecten betreffende de persoonsgegevensverwerkingen, geeft advies inzake de verwerkingen van persoonsgegevens en is het aanspreekpunt voor de betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten.

  Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:

  adres:   t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
  Sint-Jansstraat 32-38
  1000 Brussel
  e-mail: privacyvzw@solidaris.be

 10. Je rechten als betrokkene

  Wanneer er persoonsgegevens van jou verwerkt worden, beschik je over een aantal wettelijke rechten, dewelke hieronder opgesomd worden.

  Om deze rechten te kunnen uitoefenen, dien je een elektronisch of schriftelijk verzoek naar onze functionaris voor gegevensbescherming te sturen. Het is mogelijk dat we je vragen een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bij te voegen zodat wij je identiteit kunnen controleren in geval van twijfel. Op die manier wordt vermeden dat iemand anders jouw rechten uitoefent. Het weigeren om deze informatie te verstrekken kan leiden tot een weigering van je verzoek.

  Na ontvangst zal je binnen de periode van één maand meegedeeld worden welk gevolg we aan je verzoek zullen geven. Indien het gaat om een complex verzoek, kan de termijn verlengd worden tot maximum 3 maanden. Je zal van deze verlenging op de hoogte worden gebracht.

  Jouw contactgegevens kunnen gebruikt worden om met jou in contact te treden, hetzij om verduidelijking te vragen, hetzij om jou op de hoogte te houden van het verloop van jouw verzoek

  Indien er conflicten zouden optreden met de privacy van andere personen of het doorgeven van de informatie door de wet verboden zou zijn, wordt dit eveneens steeds binnen de periode van één maand een verklaring gegevens.

  1. Recht op toegang en informatie

   Je kan ons op elk moment verzoeken om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij van jou bijhouden. Je hebt het recht om kennis te krijgen en éénmalig een kosteloze kopie te krijgen van:

   - Welke persoonsgegevens van je verwerkt worden;

   - Waarvoor die verwerkt worden;

   - Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;

   - Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

   - Wat de bewaartermijn is van de gegevens;

   - Hoe en welke persoonsgegevens automatisch verwerkt worden.

   Wij zijn wettelijk verplicht om jou deze informatie te bezorgen in hetzelfde formaat als dat van de vraag. Indien jij ons dus bijvoorbeeld via een schriftelijk verzoek om deze informatie vraagt, is de vzw gehouden om deze informatie schriftelijk te leveren.

  2. Recht op correctie

   Je hebt het recht om foutieve of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen. We zorgen er dan voor dat de informatie zo snel mogelijk aangepast wordt.

  3. Recht op verwijdering

   Indien je persoonsgegevens irrelevant, verouderd of niet meer nuttig zijn voor het doel van de verwerking, kan je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te verwijderen. 

   In bepaalde omstandigheden kan er echter geen gevolg worden gegeven aan je verzoek tot verwijdering. Dit is wanneer je persoonsgegevens nog wel rechtmatig verwerkt mogen of zelfs moeten worden volgens de AVG.

   Zo kunnen je gegevens dus niet verwijderd worden wanneer de verwerking gebeurt op basis van een wettelijke verplichting of met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden en een verwijdering deze doeleinden onmogelijk maakt of ernstig in het gedrang brengt.

  4. Recht op verzet

   1. Algemeen

   Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de vzw en je hiermee niet akkoord bent, beschikt je over het recht om je te verzetten tegen deze verwerking door een schriftelijk bezwaar in te dienen.

   Indien het gaat over dwingende gerechtvaardigde belangen is echter geen verzet mogelijk.

   2. Geautomatiseerde verwerkingen

   Er zijn verwerkingen van je persoonsgegevens die volledig geautomatiseerd gebeuren. Indien op basis hiervan geïndividualiseerde beslissingen genomen worden of deze soortgelijke gevolgen met zich meebrengen, kan je je hiertegen verzetten en de tussenkomst van een medewerker vragen.

   Er zal niet ingegaan worden op je verzoek indien de geautomatiseerde besluitvorming gebaseerd is op een wettelijke bepaling of je eigen uitdrukkelijke toestemming.

  5. Intrekken van toestemming

   Wanneer de verwerking van je persoonsgegevens louter en alleen gebaseerd is op je toestemming en er geen andere rechtsgrond voorhanden is, kan je deze op elk moment intrekken. Je hoeft hier geen reden voor op te geven.

   Je persoonsgegevens zullen in de toekomst dan niet verder verwerkt worden voor de doeleinden waarvoor de toestemming werd ingetrokken.

  6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

   Je hebt het recht om ons te vragen een kopie van de door jou verstrekte persoonsgegevens over te maken aan een andere instelling of derde in een formaat dat makkelijk overdraagbaar is. Dit geldt enkel voor persoonsgegevens die je ons verstrekt hebt en die via geautomatiseerde processen verwerkt worden en voor zover dit niet in strijd is met de wetgeving en deze overdracht van gegevens de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

  7. Weigering

   In de wet zijn een aantal weigeringsgronden opgesomd. Dit betekent dat in een beperkt aantal gevallen de vzw niet gehouden is om aan je verzoek te voldoen. Je zal hier vanzelfsprekend van op de hoogte worden gebracht via een gemotiveerd antwoord.

 11. Klachten

  Indien je een verzoek hebt gestuurd betreffende jouw persoonsgegevens en je niet tevreden bent over de afhandeling daarvan,  kan je een klacht indienen door een brief of e-mail te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Deze zal dan jouw klacht behandelen en je op de hoogte houden van het verdere verloop en de genomen acties.

  Voldoet de afhandeling niet aan je verwachtingen? Je hebt steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacy bescherming. Zij zullen je klacht verder onderzoeken en voorzien in een bemiddelingsprocedure.

  Contactgegevens gegevensbeschermingsautoriteit:

  Adres:  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  Tel.: 02 274 48 00
  e-mail: contact@apd-gba.be

 12. Wijziging privacyverklaring

De wetgeving en onze diensten wijzigen regelmatig. Daarom is onze privacyverklaring nooit helemaal klaar. We behouden ons dan ook het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en raden je aan om regelmatig de nieuwste versie te lezen.

Deelnemende vzw’s

Joetz vzw, Dito vzw, S-Plus vzw, Rebelle vzw, S-Sport // Recreas, alle met als maatschappelijke zetel St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel; VFG Jong vzw, met als maatschappelijke zetel Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde; De Toekomst vzw, met als maatschappelijke zetel Désiré Boucherystraat 17 2800 Mechelen.

Benaming van de vzw

Maatschappelijke zetel

Contact

Ondernemings-nummer

Dito vzw

St. Jansstraat 32 – 38, 1000 Brussel

RPR Brussel

info@ditovzw.be 

02/515 02 61

0416.912.136

S-Plus vzw

info@s-plusvzw.be
02/515 17 17

0409.572.206

Rebelle vzw

info@rebelle-vzw.be
02/515 04 81

0412.830.713

Joetz vzw

info@joetz.be

02/515 02 13

0480.604.316

S-Sport // Recreas vzw

info@s-sportrecreas.be

02/515 04 15

0451.743.450

De Toekomst vzw

D. Boucheriestraat 17, 2800 Mechelen

RPR Mechelen

DeToekomst.304@devoorzorg.be

015/28 03 41

0410.774.412

VFGJ vzw

Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde

RPR Gent

o-vl@vfg-jong.be

09/333 57 50

0862.154.509

Vibez vzw

Capucienenstraat 10, 3500 Hasselt

RPR Hasselt

info@vibez.be
011/27 85 15

 

0424.700.444

 

De privacyovereenkomst werd het laatst gewijzigd op 01/08/2022.